Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ludzie śpią razem także po to, by nad ranem jedno drugiemu mogło opowiedzieć co mu się śniło.  Mam piękne sny, ale się marnują. Nad ranem nikt o nie mnie nie pyta, więc często zapominam.
— Piotr Adamczyk
8954 d34a 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir
5438 b8dc 500
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
9833 adcc
Reposted fromlonely-depths lonely-depths viamefir mefir
1762 be0b 500
Reposted fromLilak Lilak
9063 98d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAstalka Astalka
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAstalka Astalka
Reposted fromshakeme shakeme viawstydem wstydem
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaki ki
9797 6d5b
Reposted fromkarahippie karahippie viaAstalka Astalka
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAstalka Astalka
5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaAstalka Astalka
6431 4dbc 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaAstalka Astalka
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viawstydem wstydem
4326 cac0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAstalka Astalka
5687 2d57 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAstalka Astalka
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAstalka Astalka
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAstalka Astalka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl